طراحی و اجرای پروژه های سلول خورشیدی با استفاده از نرم افزار طراحی شده توسط مهندسان شرکت یاشار دالقا جهت سازگاری با شرایط اقلیمی هر منطقه برای بهره گیری هر چه بیشتر از انرژی خورشیدی و تامین نیرو در شرایط ابری یا هوای سرد

Photovoltaic array - pole-mounted polycrystalline-pv-solar-panel