Healthcare

سيستم مديريت بيمارستاني يکي از پيشرفته ترين راهکارهاي روز دنيا مي­باشد که مدیريت اموال ، پرسنل ، بيماران و تجهيزات را در غالب يک سيستم يکپارچه در بر مي­گيرد. دراين سيستم با استفاده از راهکارهاي نرم افراري و سخت افزاري مي توان سيستم هاي پيشرفته کنترل مراکز درماني را طراحي و پياده سازي نمود. در زير شرح اين فعاليت ها بيان شده است.

مديريت دارايي

فرآيندهاي اطلاع از محل جاري تجهيزات در سراسر بيمارستان ها فرايندي مشکلهستند. راه حل مديريت ما براي بهينه سازي اين فرايند و انجام آن در کوتاه زمين زمان ممکن بسيار کاربردي و مفيد مي­باشد.

نظارت بر وضعيت دما و رطوبت :

  • فرايند نظارتيتنظيمدمايآزمايشگاه،داروخانه، انبار غذا داروسازيها،کيسههاي خون، واکسنها، بافتها، مواد غذايي و اقلام ديگر نياز به محدوده دماي دقيق براي مراقبت از کيفيت و ايمني بيمار است.
  • مديريت و برنامه ريزي از طريق جمع آوري خودکار و ثبت داده هاي دما و رطوبت
  • بهبودمراقبت از کيفيت از طريق نظارت مستمر بر محدوده دماي امن و رطوبت و همچنين تجزيه و تحليل داده هاي وارد شده براي شناسايي روند رويداد ها
  • کاهش فساد با کوتاه کردن مدت زمان لازم براي شناسايي مشکلات حاصل ازدما

ايمني بيمار و کارکنان

 با استفاده از سيستم منحصر به فرد Wi-Fi موجود در بيمارستان  ، بيماران، نوزادان و کارکنان در سراسر بيمارستان، و حتي در فضاهاي باز  قابل رديابي، ونظارت هستند . برخي از ويژگيهاي آن در زير بيان شده است :

  • بهبود ايمني و آرامش براي کارکنان باليني، بيماران و خانواده آنها
  • محافظت در برابر ربودن نوزاد
  • کاهش ميزان حوادث امنيتي
  • بالا بردن کيفيت کلي مراقبت و رضايت بيمار

فرايند بيمار

 اين راه حل به ما اين اجازه را مي­دهد که دربسياري از بخش ها مانند درمانگاه ، آزمايشگاه ، داروخانه ، حسابداري  براي پيگيري و ملاحضه فرايند هاي انجام شده بر روي بيمار بتوانيم به صورت مرکزي کليه اطلاعات را وارد و يا مطالعه نماييم. اين سيستم بر پايه راهکارهاي نرم افزاري بنا بر نياز کارفرمايان قابل طراحي مي باشد.

نظارت بر بهداشت دست ها

نظارت بر رعايت بهداشت کنوني دست نياز به ناظران انساني است.در اين را حل مي توان تعداد شستشو هاي دست را براي هر شخص قبل از ورود به اتاق جراحي بررسي کرد و  آن را به صورت يک سيستم يکپارچه مديريت و مانيتور نمود . با اين سيستم  مي­توان تا 90% ريسک خطرات احتمالي را کاهش داد .

مديريت انبار  بيمارستان

با افزايش حجم ورود و خروج كالا از انبارها، روش هاي سنتي كه شامل ثبت دستي ورود و خروج كالا مي شد، ديگر جوابگو نيست، زيرا علاوه بر بروز اشتباه در ورود اطلاعات به نرم افزار، با سرعت نقل و انتقال كالا همخواني ندارد.براي حل اين مشكل، نياز به اتوماتيك كردن ورود ديتا داريم. سيستم هاي مديريت انبار بر پايه RFID راه حلي مناسب براي کنترل انبار محسوب مي گردد.

رديابي پرسنل و تجهيزات :

کنترل پرسنل، خدمه و تجهيزات در بيمارستان­ها و مراکز درماني هميشه مورد توجه مديران قرار گرفته است. اين سيستم امکان رديابي دقيق نفرات مورد نظرمان را در داخل بيمارستان  فراهم مي نمايد. افزايش راندمان کاري پرسنل و حفاظت از تجهيزات از ويژگيهاي اين سيستم بشمار مي آيد.

 دانلود  پروپوزال بیمارستانی