تهیه و توزیع انواع لامپهای روشنایی LED با قابلیت دیمری و معمولی فاقد اشعه زیانبار فرابنفش

تهیه و توزیع انواع لامپهای کم مصرف قابل دیمر شدن (جدید)

قبول سفارش جهت ساخت برد لامپ کم مصرف با قابلیت دیمری توسط دیمرهای صنعتی مثل دیمر خانه هوشمند TIS

کنترل روشناییهای LED اماکن اداری توسط پروتوکل DALI سازگار با سیستم خانه هوشمند TIS

160888_71d3a

recessed-philips-led-lighting