08-06-2015 02-55-44 ب-ظ

تمام افرادی که در منزل و یا محل کار خود گل و گياه دارند ٬ از دغدغه های مربوط به نگهداری آنها آگاهند. مواردی چون ميزان آب مورد نياز ٬ نوع آبياری مربوط به گياه (مستمر یا پاره

وقت)و…

در همين راستا شرکت هوشمندسازان با اقدامی خاص ٬ سنسورهای هوشمندی را درون خاک قرار می دهد که همواره ميزان خشکی خاک و رطوبت مورد نياز گياهان را بررسی می نماید و اطلاعات بدست آمده را به سيستم مرکزی انتقال می دهد. بدین ترتيب سيستمBMS (منظور ازBMS همانBuilding Management Systemاست که در اصطلاح به آن سيستم هوشمند می گویند) در صورت لزوم گياه را آبياری می نماید.

شایان ذکر است که در این ميان ٬ می توان دبی آب ورودی را به ميزان دلخواه تنظيم ن

تمام افرادی که در منزل و یا محل کار خود گل و گياه دارند ٬ از دغدغه های مربوط به نگهداری آنها آگاهند. مواردی چون ميزان آب مورد نياز ٬ نوع آبياری مربوط به گياه (مستمر یا پاره وقت) و …

در همين راستا شرکت هوشمندسازان با اقدامی خاص ٬ سنسورهای هوشمندی را درون خاک قرار می دهد که همواره ميزان خشکی خاک و رطوبت مورد نياز گياهان را بررسی می نماید و اطلاعات بدست آمده را به سيستم مرکزی انتقال می دهد. بدین ترتيب سيستمBMS (منظور ازBMS همانBuilding Management Systemاست که در اصطلاح به آن سيستم هوشمند می گویند) در صورت لزوم گياه را آبياری می نماید.

شایان ذکر است که در این ميان ٬ می توان دبی آب ورودی را به ميزان دلخواه تنظيم نمود و ازحالت تشخيص سنسورها استفاده نکرد. البته آبياری می تواند به طور منظم در ساعات خاصی از شبانه روز به طور اتوماتيک صورت گيرد و حتی می توان از طریق مانيتور لمسی خانه هوشمند نيز کنترل شود.

قابل ذکر است که آبياری اتوماتيک می تواند طبق سناریوی از پيش تعيين شده انجام گيرد؛ مثلًا آبياری با دوره تناوب خاص (هر سه روز یکبار) و هنگامی که برای مدتی طولانی در منزل حضور ندارید با تنظيم سناریو؛ سيستم در ساعات تعيين شده باغچه را آبياری می نماید و یا حتی در هر زمانی که خودتان می خواهيد ٬ می توانيد از راه دور عمل آبياری را کنترل کنيد.

در اینجا ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که شيرهای برقی آب استفاده شده در سيستم خانه هوشمند این شرکت با کيفيت مناسب بوده و در بازارهای داخلی موجود می باشند.

مود و ازحالت تشخيص سنسورها استفاده نکرد. البته آبياری می تواند به طور منظم در ساعات خاصی از شبانه روز به طور اتوماتيک صورت گيرد و حتی می توان از طریق مانيتور لمسی خانه هوشمند نيز کنترل شود.

قابل ذکر است که آبياری اتوماتيک می تواند طبق سناریوی از پيش تعيين شده انجام گيرد؛ مثلًا آبياری با دوره تناوب خاص (هر سه روز یکبار) و هنگامی که برای مدتی طولانی در منزل حضور ندارید با تنظيم سناریو؛ سيستم در ساعات تعيين شده باغچه را آبياری می نماید و یا حتی در هر زمانی که خودتان می خواهيد ٬ می توانيد از راه دور عمل آبياری را کنترل کنيد.

در اینجا ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که شيرهای برقی آب استفاده شده در سيستم خانه هوشمند این شرکت با کيفيت مناسب بوده و در بازارهای داخلی موجود می باشند.