اعلام حریق هوشمند

سيستم هوشمند از طریق تجهيزات دقيق و استانداردی که برای شناسایی و تشخيص دود در قسمتهای مختلف ساختمان تعبيه می گردد ٬ به طور دائم و پيوسته ٬ بخشهای مختلف خانه را مورد پایش قرار  می دهد. به طور کلی وظيفه سيستم اعلام حریق با هر مکانيزم و تنوعی ٬ تشخيص دود و اعلام آن به صورت آژیر و یا تماس تلفنی است .هدف از کنترل و مدیریت سيستم اعلام حریق توسط سيستم BMS ودر خانه هوشمند ، نخست استفاده ساده تر و کاربردی تر از این سيستم و دوم کاهش خطاها و جلوگيری از بروز اشتباهات متداولی است که در انواع مدلها و تکنولوژی های مرسوم و موجود در بازار رخ میدهد. گزینه های زیر برخی از مواردیست که مدیریت و کنترل سيستم اعلام حریق توسط سيستم یکپارچه خانه هوشمند را ضروری ساخته وسبب بهبود تجربه کاربر خواهد شد:

الف) دریافت اطلاعات از سنسورهای حرارتی و فتوالکتریک و آناليز اطلاعات دریافتی توسط یک پردازنده هوشمند

ب) امکان تعریف عکس العملهای مختلف ٬ متناسب با نياز و سليقه کاربر

ج) استفاده از رابط کاربری فارسی جهت استفاده راحتتر از سيستم

د) امکان اتصال سيستمهای اطفاء حریق بهBMS جهت کنترل بهتر

ذ) تغيير مکانيزم و پلتفرم مراحل کشف و شناسایی دود نسبت به سيستمهای متداول همچون آدرس پذیر (Addressable) و کانونشنال (Conventional)

DDDDDDDDDD

برخی از عکسی المعلهای سيستم اعلام حریق خانه هوشمند این شرکت:

* قطع شير گاز واحد و یا موتورخانه

* تماس تلفنی با آتش نشانی و صاحب منزل

* به صدا در آمدن آژیر

* گزارش وقوع حریق بر روی مانيتور لمسی خانه هوشمند

چرایی خاموش بودن سيستم های حریق:

بر اساس مشاهدات عينی و بر اساس بازدیدهای پياپی از پروژه هایی که سيستم های اعلام حریق را نصب نموده اند ٬ در بيش از80% موارد ٬ سيستم های حریق پس از بازدید ناظران آتش نشانی و کسب تایيد لازم ٬ یا خاموش می شوند و یا به حال خود رها می شوند ٬ حالآنکه این تجهيزات نياز به بازدید و خدمات نگهداری دارند.

استفاده بهينه از سيستم اعلام حریق در خانه هوشمند با حذف برخی اشکالات:

1. دسترسی راحت به امکانات ایمنی و امنيتی خانه از جمله سيستم حریق از طریق مانيتور لمسی فارسی

2. آگاهی از بروز مشکل در عملکرد دتکتورهای سيستم حریق

3. تغيير عملکرد سيستم حریق در خانه هوشمند نسبت به سيستم های کانونشنال

4. بازدید و سرویس و نگهداری سيستم توسط بخش پشتيبانی شرکت هوشمندسازان

5. طراحی سيستم اعلام حریق متناسب با نياز ساختمان و کاربری قسمت های مختلف چون پارکينگ ٬ آشپزخانه ٬ اتاقک آسانسور ٬ اتاق هاو … که مستلزم جانمایی تجهيزاتی مناسب همان منطقه می باشد.

 به عنوان مثال جانمایی دتکتورهای دودی فتوالکتریک در پارکينگ صرفا باعث ایجاد اختلال در عملکرد سيستم حریق و در نتيجه خطای سیستم خواهد شد، در حالی که در این منطقه می بایست از سنسور های حرارتی Heat detector استفاده شود.