ماژول انرژی 1

برای اندازه گیری مصرف انرژی پروژه های مسکونی ، اداری ، و یا صنعتی مجهز به برق تکفاز می باشد.

 

ماژول انرژی 2

این ماژول قابلیت اندازه گیری مصرف انرژی به صورت 2 طرفه را دارا می باشد که بهترین گیرنده برای اندازه گیری انرژی پنل های خورشیدی می باشد.