unnamed

    با ظهور سیستمهای خانه هوشمند (Smart Home) که اکثر نیاز های الکترونیکی و کنترلی ساکنین یک واحد مسکونی را در بر میگیرد. تفاوت عمده سیستمهای BMS با Smart Home ها شفاف تر شد. در واقع BMS اتوماسیون تجهیزات الکترونیکی، الکتریکی و موتورخانه­ ای بخش مشاء یک ساختمان را در بر میگیرد. در حالی که Smart Home در داخل واحد اقامتی علاوه بر کنترل سیستمهای سرمایش، گرمایش، رطوبت، نشت گاز و تامین هوای سالم، همه نیازهای الکترونیکی و کنترلی ساکنین را از جمله سیستم امنیتی، کنترل پرده، کنترل سیستم صوتی، کنترل تلویزیون، ایجاد و اجرای سناریوهای متعدد و غیره را شامل میشود.

    شــرکت BECKHOFF یکــی از شــرکت های پیشــرو در زمینه­ی اتوماسیون صنعتی و ساختمان است و دارای گستره ی وسیعی از تجهیزات کنترلی شــامل انواع رایانه های صنعتی، PLC ها، EPC ها، سروو موتورها و سروو درایوها می باشد.

    این شــرکت از زمان تأســیس خود در ســال 1980 اقدام بــه ارایه ی تجهیزات و سیســتم های اتوماســیون صنعتی بدیع براســاس معمــاری باز نمود.

   بســیاری از تکنولوژی های اســتانداردی که امروزه به صورت گســترده در صنعت اتوماســیون مورد اســتفاده قــرار می گیرنــد اولین بار توســط BECKHOFF مفهوم سازی شــده و با موفقیت وارد بــازار گردیده اند.

Untitled 1